1. november 2015      

  2015 har budt på et travlt år for de frivillige på Kunstnergaarden. Dels har vi haft de skiftende udstillinger og omvisninger
  samt koncerter og kunsthåndværkermarked, dels har der været udfordringer og nye tiltag, som skal være med til at for-
  bedre forholdene og udvide aktiviteterne.

  Loftet er nu så godt som tomt og en renovering af taget er
  lige til at gå til, hvis det ikke lige var fordi vi står og mangler
  financieringen. Vi har fået en vurdering af en lokal tømrer-
  mester og budet lyder på at det vil koste ca. 450.000 kr. at
  få nyt tag på bygningen. Det er tanken, at taget skal forlænges
  så det bliver forbundet med taget på Kulturhuset så det samler
  de to bygninger mere hensigsmæssigt. Vi søger nogle fonde
  om midler til projektet og skulle vi være så heldige at få penge
  nok, vil vi også etablere en lille lejlighed på førstesalen, hvor
  gæstekunstnere, foredragsholdere, musikere osv. vil kunne
  opholde sig før arrangementer. Men første prioritet er at få
  etableret køkken og garderobe.


Med planer om på et eller andet tidspunkt at få renoveret
portbygningens tag og få etableret bedre garderobe og
køkkenfaciliteter i rummene til venstre for porten, blev der
i november 2014 indkaldt til en arbejds-weekend, hvor
målet var at få tømt loftet.
Der var samlet rigtig meget gennem årene. Det meste af
det til ingen verdens nytte. Affald og ragelse, som kunne
køres direkte på genbrugspladsen. Vi fandt dog nogle
kasser med indhold, som kunne have interesse for lokal-
historisk forening, så det var heldigt, at også Jørgen
Mogensen deltog i oprydningen, så kunne han sortere
noget fra til nærmere undersøgelse og arkivering.
  Musikarangementer er populære, kan vi se på den tilslutning og opbakning vi har fået til de jazz-koncerter, vi i samarbejde
  med Allan Aistrup fra Tersløsegård og Sorø Jazz har fået stablet på benene. Vi var så heldige at få lov til at lægge lokale
  til Cathrine Legardh’s Monika Z- koncert, hvor hun blev akkompagneret af Peter Rosendahl på klaver og Hugo Rasmussen
  på bas. Se billeder fra Monika-Z - koncerten ved at klikke her.
  En helt igennem sublim oplevelse. Vi var endda så heldige, at Hugo Rasmussen besøgte os igen sammen med
  Jacob Dinesen, Yasmin og Per Møllehøj til Sorø Jazzfestival i juli måned. Det var en stor glæde at opleve Hugo Rasmussen
  til de to koncerter, som jo desværre blev noget at det sidste, han nåede før sin alt for tidlige død sidst i august.
  Æret være hans minde. Se billeder fra koncerten ved at klikke på billedet.


 


Gospelkoret Good News og Led-
vogterne er andre musikalske
indslag, som vi er glade for at
have fået knyttet tæt forbindel-
se til.
Gospelkoncerten har de seneste
år indledt vores sæson og Led-
vogterne har i årevis stået for
underholdningen på Kunsthånd-
værkermarkedet, samt spillet
ved andre lejligheder på gården.
Det er uvurderligt for os at have
disse faste støtter.  De skiftende udstillinger over sommeren skaber liv i
  huset og de fleste kunstnere udtrykker stor begejstring
  over stedet, men vi må desværre konstatere, at be-
  søgstallet er langt fra tilfredsstillende set i relation til
  det store arbejde, der lægges i at arrangere og etab-
  lere disse udstillinger.
  Det er rigtig ærgerligt, for det er nogle meget flotte og
  seværdige udstillinger vi har haft og trods øget omtale
  i lokalpressen i forbindelse med udstillingerne, er det
  ikke lykkedes at trække flere gæster til.
  Vi overvejer derfor at ændre konceptet.
  Se billeder fra udstillingerne ved at klikke på billedet.
    

  Til gengæld var der stor interesse for det nye projekt
  omkring Stenhuggerværkstedet. På forespørgsel fra
  Poul Odgaard, var Rune noget tøvende gået med til
  at holde et lille stenhuggerkursus for 4 tidligere
  sløjdlærere fra Holbergskolen. Når Rune tøvede,
  skyldtes det, at han stort set ikke havde hugget
  i sten siden frembringelsen af granit-skulpturen af
  Lars Saltofte Larsen, der nu troner ved porten til
  gården. Og det ligger 8 - 10 år tilbage!
  På kurset opstod ideen om at lave et stenhugger-
  værksted bag Kunstnergaarden, og da vi fik tilbudt
  materialerne mod at stå for nedrivning af en dobbelt
  carport, var projektet næsten i gang!

Materialerne nåede imidlertid at overvintre hele to gange. Så
først i efteråret 2014 kom projektet for alvor i gang. 4 faste
arbejdsmænd har arbejdet på projektet, Søren, Gorm, Rune og
Poul og endelig i august kunne Stenhuggerværkstedet indvies.
Til vores store glæde kom Jesper Neergaard forbi og fortalte om
livet som billedhugger.
Der er nu dannet et ’Stenhuggerlaug’ af interesserede skulptører,
så det næste bliver at få stablet nogle kurser på benene, så
Kunstnergaarden kommer til at emme af skabende arbejde
– i bedste Saltofte Larsen-stil.
Se billeder fra indvielsen ved at klikke på billedet til venstre.


  Projektstyregruppen er her i efteråret blevet omdannet til Foreningen Kunstnergaarden. Ikke fordi den fungerede dårligt.
  Tværtimod. Det er gjort for at få en mere formel struktur på organisationen og udnytte den synergi, der ligger i at Saltofte
  Larsen Fonden og Foreningen Kunstnergaarden kan have fælles sekretariat.
  Medens fonden står som ejer gården og Saltofte Larsen Samlingen, er det Foreningen Kunstnergaardens hovedformål at
  tilvejebringe økonomisk støtte til gårdens renovering og fortsatte virke og udvikling. Alle igangværende projekter og opgaver
  fortsætter som hidtil og hjemmesiden er rettet, så den er i overensstemmelse med den nye organisation.