Fonden

Teksten i fundatsen

§ 1. Fondens navn er Saltofte Larsen Fonden

§ 2. Fondens hjemsted er Dianalund Kommune.

§ 3. Fondens midler hidrører fra gaver ydet af Lars Saltofte Larsen til nedennævnte formål:
Fondens grundkapital svarer til de modtagne gaver og andrager kr. 300.000,00.

§ 4. Fondens formål er, at bevare de som gave modtagne kunstværker udført af Lars Saltofte Larsen.
Kunstværkerne skal være offentligt tilgængelige evt. mod entrebetaling.
Så vidt muligt skal kunstværkerne bevares på gården, Skelbækvej 1, Karsholte, 4293 Dianalund.
Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder eller fordele.

§ 5. Fondens bestyrelse består ved stiftelsen af

  1. Lars Carl Saltofte Larsen
  2. Rune Glyholt
  3. Per Hovmand (udpeget af Dianalund Kommune)
  4. Jens Arne Bredegaard Jensen
  5. Klaus Sell
Senest når jeg afgår ved døden, men helst forinden og snarest muligt, skal bestyrelsen udvides til 6 medlemmer,
således at Dianalund kommune udpeger 1 medlem og Vestsjællands Amt 1 medlem
(Dianalund kommune har allerede udpeget Per Hovmand).
De 2 offentligt udpegede medlemmer sidder så længe det ønskes af det organ, som har stået for udpegelsen.
De 4 øvrige medlemmer sidder for livstid.
Ved disses død (eller ved frivillig udtræden) vælger den resterende bestyrelse inden 1 måned et nye medlem.

§ 6. Bestyrelsen vælger selv sin formand.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, der skal afholdes mindst 1 gang hvert kvartal.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 7. Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår er dog fra stiftelsen til 31/12 1999.
Fondens regnskaber skal revideres af en af fondsbestyrelsen valgt registreret eller stat-saut. revisor.
Regnskabet skal aflægges efter de til enhver tid gældende regler.

§ 8. For det tilfælde, at fondens formål ikke længere kan tilgodeses eller indtægterne ikke er tilstrækkelige
til at opfylde formålet, kan bestyrelsen efter tilladelse fra fondsmyndigheden anvende fondens midler,
således at fonden opløses. indtil bestyrelsen finder en institution eller enkeltperson,
der vil overtage ansvaret for samlingen.

§ 9. Stifteren meddeler herved advokat Klaus Sell fuldmagt til at foretage sådanne ændringer
og tilføjelser til vedtægterne, som måtte blive forlangt af myndighederne for oprettelse og registrering af fonden.Notarialattesten

[notarialattest]


Buste af Saltofte Larsen udført af Rune Glyholt

I dag består Fondens bestyrelse af:
  1. Rune Glyholt
  2. Per Hovmand
  3. Charlotte Fogh
  4. Karsten Wittchen
  5. Søren Nielsen